Általános szerződési feltételek

ASZF

A NaturConcept Kft. által forgalmazott termékek értékesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

 

 

I. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

I.1. Jelen ÁSZF a Natur Concept Kft., valamint az általa forgalmazott termékeket tőle megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

I.2. Az ÁSZF 2015. szeptember 1-jétől határozatlan időtartamra lép hatályba, és a hatályba lépés napján, továbbá az követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

 

II. Értelmező rendelkezések

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

(a) Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos, Veganstar holnapon közzétett ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

(b) Eladó: a Natur Concept Kft. (székhely: 8230, Balatonfüred, Rozmaring köz 3. .; cégjegyzékszám: 13-09-176652 ; adószám: 25346495-2-19 ; vezető tisztségviselő: Zeliska Csaba ügyvezető);

(c) Veganstar honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.veganstar.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

(d) Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi ÁSZF Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

(e) Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek tulajdonjogának ellenérték fejében történő átruházása és a késztermékek csomagolása illetve kiszállítása

(f) Termék: az Eladó által forgalmazott, a Veganstar honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt termék;

(g) Vételár: az Egyedi adásvételi szerződésben rögzített Szolgáltatás ellenértéke;

(h) Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a megvásárolja;

 

III. Kisegítő szabályok

III.1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, azzal hogy amennyiben valamely határidő lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, úgy a következő munkanap az irányadó.

III.2. Felek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

III.3. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a II.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

III.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

III.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

III.4. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

III.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

 

IV. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

IV.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a Veganstar holnapon keresztül fér hozzá.

IV.2. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy a terméken nem a hétköznapi használatából eredő égés, törés, repedés, vagy egyéb fizikai, nem rendeltetésszerű használatból származó sérülés található.

IV.3. Az Eladó nem vállal felelősséget a Veganstar honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen egészségügyi vagy fizikai kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Veganstar honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV.4. Az Eladó kizárólag a holnapon feltűntetett termékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a holnapon feltüntetett vételárak az ÁFÁ-t is tartalmazzák. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott termékrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

IV.5. A Vevő a terméket emailes megrendeléssel tudja megrendelni. A megrendelés akkor válik érvényessé, amikor az Eladó emailes visszaigazolást ad a rendelésről, és a Vevő rendelkezésre bocsátotta a szállítási és a számlázási adatokat.

A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.2. és IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

IV. 6. Az egyedi adásvételi ÁSZF megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

 

V. A vételár elemei és a fizetés teljesítése

V.1. A Veganstar honlapon a termék feltűntetett vételára nem foglalja magában az termék kiszállításának ellenértékét. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén meg kell fizetnie. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a Veganstar honlapon közzétett, „Megrendelés” menü tartalmazza.

V.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

V.3. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő az emailes megrendeléssel elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

- Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó K&H Banknál vezetett 10403112-50526781-65481002 számú pénzintézeti számlájára. Az Eladó azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 11h00 órával bezárólag az Eladó bankszámláján jóváírásra került. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

- Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával vagy személyes átvételével egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak/átadónak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben, számla ellenében.

 

VI. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

VI.1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködésével valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét a Veganstar honlapon a Megrendelés menüpont tartalmazza.

VI.2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást előre átutalásos vagy utánvétes fizetési mód alkalmazása mellett választhatja.

VI.3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h 00 és 17h 00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

VI.4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

VI.5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

VI.6. A Vevő az esetleges termékhiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a Veganstar honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag nem megfelelő átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

VI.7. Az értékesített termék tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő részére az átadásra kerül a Futárszolgálat részéről.

VI.8. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a Veganstar honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

 

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az Eladót megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás teljesítésével és a vételár szerződésszerű kifizetésével

VII.3. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére címezve. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt terméket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

VII.4. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás visszacsomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

VII.5. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek.

VII.6. A Vevőt nem illeti meg a VII.4. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az terméket, amelyen nem a hétköznapi használatából eredő égés, törés, repedés, vagy egyéb fizikai, nem rendeltetésszerű használatból származó sérülés található.

VII.7. Az akciós termékcsomagra, vagy a termékek együttes vásárlására szóló akcióra’ vonatkozó egyedi adásvételi szerződéstől történő vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, illetve az akcióban érintett termékekre együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagba tartozó áruk bármelyikére VII.8. pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a Vevő az elállási jogát sem a termékcsomagra nézve, sem pedig az egyes termékeket illetően nem gyakorolhatja.

 

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).

A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

VIII.2. A Veganstar honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

 

Budapest, 2015. szeptember 1.

 

Rendelje meg még ma a Vegan Start, hogy fittebb és vitálisabb legyen!


Megrendelés